HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DTriduum Paschalne A.D. 2018 w naszej parafii

29_31.03.2018r.


     Za nami piękne, wymowne, pełne przeżyć duchowych, ważne zwłaszcza dla wierzących, dni Świętego Triduum Paschalnego. Dni, które odmieniły los człowieka i nadały życiu sens. Przeprowadziły nas przez Wieczernik, Ogrójec, Golgotę do pustego Grobu Jezusa. Jezus zmartwychwstał, zwyciężył śmierć, odkupił nas przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. Były to dni przepełnione refleksją, zadumą, modlitwą. Uświadomiły nam wielką miłość Boga do człowieka. Więc wróćmy do tych dni. Zobaczmy, jak przeżywaliśmy ten Święty Czas w naszej wspólnocie parafialnej.
     WIELKI CZWARTEK – jest dniem ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pańskiej miała bardzo uroczystą oprawę. Rozpoczęła się o godz. 18:30. Dzień ten naznaczony był dziękczynieniem za wielkie dary, który pozostawił nam Jezus –Eucharystię. Był czasem dziękczynienia za kapłanów, którzy odpowiedzieli TAK na wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną”. Nasi Duszpasterze dziękowali w tym dniu za łaskę powołania, ale także prosili o nowe, święte powołania do służby Bogu i ludziom. Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył Ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli Ks. kan. Grzegorz Klapa, ks. wikariusz Krzysztof Lipiński oraz ks. kan. Zbigniew Mielcarek. Zebrani w parafialnym wieczerniku otoczyliśmy naszych Duszpasterzy swoją modlitwą. W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej po uroczyście odśpiewanym „Chwała na wysokości” zamilkły dzwony, dzwonki oraz organy. Ta cisza w czasie nabożeństw trwała przez cały Wielki Piątek i w Wielką Sobotę aż do Liturgii Wigilii Paschalnej.
     Homilię w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej wygłosił ks. kan. Grzegorz Klapa. Nawiązując do Ewangelii, podkreślił, że nie było w niej słów, które słyszymy podczas każdej Mszy Świętej. Ks. kan. zwrócił uwagę, że św. Jan Ewangelista skoncentrował swoją uwagę na umywaniu nóg uczniom przez Jezusa. Pokazał nam w ten sposób, uniżenie się Jezusa wobec uczniów. Wskazuje nam w ten sposób jak powinna wyglądać nasza posługa względem drugiego człowieka. Kontynuując ks. kan. Grzegorz przywołał objawienia Cataliny Rivas dotyczące Mszy Świętej. W dalszej części homilii powiedział „ Jezus obecny w Eucharystii oddaje się w nasze ręce. Możemy z Nim zrobić dosłownie co chcemy. Dostrzegając Jego obecność, będziemy Go czcili i adorowali. Będziemy Go wielbili za wielką tajemnicę pokory i miłości”. Kaznodzieja podkreślił, że z Eucharystią związane jest kapłaństwo, które podobnie jak Eucharystia jest tajemnicą. Zachęcał zebranych, by w kapłaństwie dostrzegali aspekt sakramentalny. Podkreślił, potrzebę i znaczenie modlitwy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
     W tym dniu do grona ministrantów zostało włączonych pięciu chłopców. Ks. kan. Krzysztof Ordziniak przyjął od kandydatów na ministrantów ślubowanie, poświęcił ich komże oraz udzielił im błogosławieństwa. Podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej wiernym została udzielona Komunia Świętą pod dwiema postaciami. Przed zakończeniem Eucharystii ks. kan. Krzysztof poświecił szatki dzieciom, które za miesiąc po raz pierwszy będą w sposób pełny uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjmą Jezusa do swoich serc.
     W tak uroczystym dniu, który jest jednocześnie świętem Kapłanów nie mogło zabraknąć życzeń. Złożyli je Kapłanom ministranci oraz dziewczęta z ERM-u. ( galeria nr 1 zdjęcia z Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej).
     Następnie Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. „Ciemnicy”. Tu adorowaliśmy Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie do godz. 22.00. Czuwaliśmy z Jezusem i przy Jezusie w wieczór poprzedzający dzień Jego męki i śmierci.
     Po zakończonej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej został obnażony ołtarz.
     WIELKI PIĄTEK - jest dniem męki i śmierci Pana Jezusa. Wielki Piątek to czas refleksji i zadumy, czuwania z Jezusem i przy Jezusie najpierw w tzw. Ciemnicy, a po Liturgii Wielkopiątkowej przy Grobie Pańskim. Adoracja rozpoczęła się o godz. 8:00 godziną czytań i jutrznią. Swój czas na spotkanie z Jezusem miały dzieci z poszczególnych klas. Przy Panu Jezusie obecnym w Najświętszym Sakramencie czuwały dziewczęta z ERM-u i ministranci. Wiele osób nawiedzało w tym dniu kościół, by chociaż na chwilę pobyć przy Jezusie. ( galeria 2. zdjęcia Ciemnicy i z adoracji przy Ciemnicy).
     O godz. 15:00 ks. kan. Krzysztof Ordziniak poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Szczególnego znaczenia nabrały w tym dniu przytoczone słowa z Dzienniczka Siostry Faustyny. Rozpoczęliśmy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. O godzinie 18:00 została odprawiona Droga Krzyżowa. Poprowadził ją ks. prob. Krzysztof. Niezwykle wymowne i uświadamiające nam wielką miłość Jezusa do każdego z nas było wołanie „ Któryś za nas cierpiał rany (...) zmiłuj się nad nami”. Droga Krzyżowa poprzedziła Liturgię Wielkopiątkową, której przewodniczył ks. Krzysztof Lipiński. Wielka cisza i modlitewna zaduma zapanowała w kościele, gdy kapłan w tzw. geście właściwym Wielkiego Piątku leżał krzyżem przed ołtarzem. Po czytaniach jak jest to już tradycją mikstackiej parafii odśpiewana została Męka Pańska.
     Słowa rozważania skierował do wiernych ks. wikariusz Krzysztof. Na początku podkreślił, że czas Triduum Paschalnego to dla ludzi próba doświadczenia tego co Pan Bóg uczynił dla nas. Rzeczywistość Męki i Śmierci Pana Jezusa jest przez nas do końca nie odkryta. Zwrócił uwagę, że ludzkie serce nie jest wstanie ogarnąć dobroci, miłości i miłosierdzia Boga. Ks. wikariusz przytoczył świadectwo kobiety, która trzykrotnie utraciła swoje dziecko. Ostatnie właśnie w Wielki Piątek. Gdy dowiedziała się, że może utracić kolejne swoje dziecko będąc w szpitalu poszła do kaplicy i zawierzyła swoją sytuację Bogu. Straciła dziecko, ale jak podkreślił kaznodzieja przeżyła tę trudną sytuację z Panem Bogiem. Po pewnym czasie zaszła ponownie w ciążę i urodziła zdrowe dziecko. Podkreślił, doświadczamy czasami jakiegoś krzyża, cierpienia i stawiamy pytanie dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Kaznodzieja podkreślił, że Pan Jezus niczego złego nie zrobił, a umarł najbardziej haniebną śmiercią. Kończąc zachęcał, byśmy w doświadczeniu krzyża, cierpienia, zaufali Bogu. Kolejnym elementem Liturgii Wielkiego Piątku było uroczyste wprowadzenie, odsłonięcie krzyża i jego adoracja. Krzyż adorowali najpierw kapłani, siostry zakonne posługujące w naszej parafii, ministranci oraz członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Po zakończonej liturgii przez całą noc i kolejny dzień taką okazję mieli wszyscy wierni. ( galeria nr 3 zdjęcia z Liturgii Wielkopiątkowej).
     Po zakończonej liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy Grobu Pańskiego, gdzie trwała całonocna adoracja. (galeria nr 4 Grób Pański).
     W tym roku wartę przy Grobie Pańskim zaciągnęli druhowie OSP z Mikstatu.
     WIELKA SOBOTA- była nadal czasem ciszy i zadumy. W tym dniu tradycyjnie już odbyło się poświęcenie pokarmu w kościele, u Sióstr. Warto dodać, że mimo padającego deszczu wierni, jak co roku, gromadzili się przy kapliczkach w różnych miejscach naszej parafii, gdzie ks. Proboszcz błogosławił pokarmy na wielkanocny stół ( galeria nr 5 zdjęcia z poświęcenia potraw).
     W Wielką Sobotę nadal trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Pięknym i budującym widokiem były całe rodziny klęczące przed Najświętszym Sakramentem, które przychodząc pobłogosławić potrawy zatrzymywały się na chwilę modlitwy, refleksji, zadumy nad tajemnica Męki i Śmierci Jezusa. Przy Grobie Pana Jezusa czuwali także harcerze, ministranci i ERM . (galeria 6. Zdjęcia z warty strażaków, harcerzy i Eucharystycznego Ruchu Młodych).
     Wigilia Zmartwychwstania Chrystusa rozpoczęła się w naszym kościele o godz.20:00. Przewodniczył ks. kan. Zbigniew Mielcarek. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli ks. kan. Krzysztof Ordziniak, ks. kan. Grzegorz Klapa i ks. Krzysztof Lipiński. Miała bardzo uroczysty przebieg i oprawę. Rozpoczęła ją liturgią światła. Przed kościołem, przy Grocie Lourdzkiej zostało rozpalone ognisko, następnie miał miejsce obrzęd poświęcenia ognia. Od tego ognia został zapalony paschał, symbolizujący Chrystusa, który został procesjonalnie wprowadzony do kościoła. W kościele panowała całkowita ciemność, która symbolizowała stan człowieka pogrążonego w ciemności grzechu. W czasie wprowadzenia paschału Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak wraz z towarzyszącymi mu kapłanami zatrzymał się przy wejściu do kościoła, na środku i przy ołtarzu śpiewając „Światło Chrystusa” , wierni odpowiadali „Bogu niech będą dzięki”. Dziewczęta z Eucharystycznego Ruchu Młodych zapalały od paschału świece i przekazywały to światło wiernym. Zapalone świece, rozpraszały ciemność panującą w kościele. W kościele rozległo się Orędzie Paschalne. Potem nastąpiła liturgia słowa, w czasie której wybrzmiały radosne słowa Alleluja. Po nich została odczytana Ewangelia. Liturgię słowa zakończyła homilia. Homilię podczas tej liturgii wygłosił ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Rozpoczął ją słowami Julii Hartwig „Nie idźmy jeszcze spać, póki tak pięknie gra muzyka nie idźmy jeszcze spać, póki nie świta”. Zwrócił uwagę, że co prawda w wierszu poetki trudno doszukać się wymiaru religijnego to doskonale obrazuje on sytuację osób zebranych w kościele, które zamiast pójść spać przyszły, by przeżyć jedyną niepowtarzalną, bo wielką noc. Kaznodzieja podkreślił, że ci, którzy przyszli u progu nocy do świątyni mają świadomość jej niezwykłości, dlatego przychodzą, by czuwać, słuchać Słowa Bożego, przyjąć radosne Orędzie Paschalne, napełnić swoje serca i dusze niegasnącym światłem. Przywołując słowa św. Pawła „My wszyscy,. którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć [.. .] po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca” kaznodzieja powiedział: „Mamy więc pewność, że tę drogę, którą dzisiaj przeszedł Chrystus - drogę ze śmierci do życia - może przejść każdy z nas. Jego pascha może stać się paschą każdego z nas”. Kontynuując rozważanie ks. kanonik zachęcał zebranych do czuwania w tę noc, która zmienia się w jasny dzień radości, miłości i pokoju.Nawiązując do rocznicy 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ale także wystroju Grobu Pańskiego w naszej świątyni, w którym znajduje się mur z cegieł przywołał słowa piosenki Jacka Kaczmarskiego „A mury runą…”.
     Kończąc homilię ks. kanonik powiedział: „Ten mur w naszym tegorocznym grobie był zbudowany z cegieł w sposób symboliczny. Ten dzień daje nam Pan, abyśmy mogli się radować i weselić, i wołać razem z Psalmistą: „Wysławiajcie Pana, bo jest dobry; bo łaska Jego na wieki!”. I może czas już przyszedł w naszym życiu, aby runęły te mury które nas dzielą. A mury runą, runą, runą, I pogrzebią stary świat!”. Chrystus zwyciężył śmierć, czy nam udało się zburzyć mur oddzielający nas od Boga i bliźnich.
     Po homilii odśpiewaniem Litanii do Wszystkich Świętych rozpoczęła się liturgia chrzcielna. Po obrzędzie poświęcenia wody przy zapalonych świecach nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Potem nastąpiła liturgia eucharystyczna, w czasie której Jezus przygotował dla nas ucztę i zaprosił nas do stołu. Wielu parafian skorzystało z tego zaproszenia. Po liturgii eucharystycznej nadszedł czas, by ogłosić światu radosną wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Wyszliśmy w procesji rezurekcyjnej ze śpiewem na ustach. Tradycyjnie już paschał i figurę Zmartwychwstałego, nieśli strażacy, którzy przez poprzednią noc pełnili wartę przy Grobie Pańskim. W tym roku byli to druhowie OSP z Mikstatu. W procesji uczestniczyli harcerze i młodzi z ERM, którzy w Wielką Sobotę czuwali przy Grobie Pańskim. Za kapłanem niosącym Najświętszy Sakrament podążała bardzo liczna rzesza wiernych. Procesjonalnie okrążyliśmy kościół trzykrotnie. Echo niosło po uliczkach naszego miasta radosną wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. ( galeria 7. zdjęcia z Liturgii Wigilii Paschalnej).
     Miejsce, gdzie spoczywał Jezus w Grobie Pańskim pozostało puste. Pan prawdziwie zmartwychwstał! Grób jest pusty, to przesłanie nadziei także dla nas. Chrystus zwyciężył śmierć, abyśmy my mieli życie!Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie