HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DOddaliśmy cześć
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

08.06.2018r.


„W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować!” (z pieśni)

     8-go czerwca przeżywaliśmy w Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jeden z ważnych dla naszej wspólnoty parafialnej dni. Dlaczego? Mikstat znany jest jako miasto szczególnego kultu świętego Rocha, niewielu natomiast wie, że jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uroczystość ta gromadzi zawsze na Eucharystii liczną rzeszę wiernych. Tak było i w tym roku. Koncelebrowana Msza Święta sprawowana była w mikstackim wieczerniku o godz. 18:30. Przewodniczył jej ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak, współcelebransami byli ks. kan. Grzegorz Klapa i ks. kan. Zbigniew Mielcarek. Ks. kan. Krzysztof modlił się w intencji parafian, prosząc by Pan przemieniał serca wszystkich na wzór serca swego Syna. Mikstat pozostał zawsze wierny Panu Bogu. Przypomniał, że w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa od 1995 roku z woli św. Jana Pawła II obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W modlitwę włączeni zostali więc wszyscy kapłani. Prosiliśmy także o liczne i święte powołania kapłańskie, także z naszej wspólnoty.
     Słowa Ewangelii, które usłyszeliśmy podczas tej Eucharystii przeniosły nas myślami na Golgotę. Słowa rozważania skierował do wiernych ks. kan. Grzegorz Klapa. Przedstawił w nim rozwój kultu Serca Jezusowego. Rozpoczynając podkreślił, że ma on swoje źródło w Ewangelii. Żołnierz przebijając bok Jezusa zranił włócznią Jego serce. Kaznodzieja przywołał myśl św. Bonawentury, wskazującą, że przez ranę, która jest widoczna, możemy zobaczyć niewidoczną dla oczu ranę Jego miłości. Ksiądz kanonik Grzegorz zaakcentował, że kult Serca Jezusowego rozwijał się w Kościele powoli, ale wielcy mistycy szukali odpoczynku i schronienia właśnie w Sercu Jezusa. Zwrócił uwagę, że inspiracją do założenia zgromadzenia wizytek przez św. Franciszka Salezego był kult Serca Jezusowego. Celem zgromadzenia była adoracja Bożej miłości i oddawanie jej czci. W dalszej części homilii kaznodzieja przywołał postać Małgorzaty Marii Alacoque, której jak powiedział: „powierzono głoszenie żalów i skarg Bożego Serca na niewdzięczność człowieka. Jej przesłanie wzbudziło w społeczeństwie wielki odzew miłości i ducha wynagrodzenia”. Przywołując słowa św. Małgorzaty Marii zaakcentował, że „głównym celem nabożeństwa do Serca Jezusowego jest doprowadzenie dusz oziębłych do ukochania Jezusowej miłości”. Zaznaczył, że św. Małgorzata Maria w liście do jednej z sióstr wskazała trzy zamysły Jezusa, wyjaśniające żądanie kultu dla Jego Najświętszego Serca. Jak mogliśmy usłyszeć są nimi: przyciągnięcie zatwardziałych serc ludzkich i uchronienie ich od wiecznej zguby, doprowadzenie osób żyjących we wspólnotach do początkowej gorliwości i wzajemnej miłości przejawiającej się praktykowaniem miłości bliźniego. Ostatnim założeniem jest całkowite zapomnienie o sobie, pokora, czystość intencji, zgodność podejmowanych działań z wolą Bożą, całkowite zaufanie Bogu i umiłowanie cierpień na wzór Chrystusa. Kończąc rozważanie ksiądz kanonik Grzegorz powiedział: „Nabożeństwo do Serca Jezusowego winno być wynagradzającym sposobem zadośćuczynienia za ludzkie grzechy i niewdzięczność chrześcijan (…). Panie uczyń serca nasze według Serca Twego”.
     Po Mszy Świętej procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła na rynek. Znajduje się tam figura Najświętszego Serca Pana Jezusa ufundowana przez mieszkańców. Została poświęcona 12. lipca 1936 roku Ks. Bpa Dymka. W czasie uroczystości poświęcenia ówczesny Burmistrz miasta Pan Franciszek Toboła odczytał akt poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 8. czerwca A.D. 2018 roku słowa aktu wybrzmiały ponownie. Odczytał je tym razem pełniący obecnie obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat pan Henryk Zieliński. Obecni na mikstackim rynku usłyszeli m.in. takie słowa: „Przychodzimy więc dzisiaj, by uznać całkowite panowanie Twoje nad miastem naszem. Chcemy odtąd Twojem życiem żyć, chcemy w sobie te cnoty pielęgnować, za które już tu na ziemi pokój obiecałeś(...). Panuj więc nad naszym rozumem przez prostotę wiary, panuj też przez swą miłość nad sercami naszemi, które niech całkowicie nią zapłoną. Chcemy je w Twej żarliwej miłości utrzymać przez częste przyjmowanie Komunii św. Racz, Boskie Serce, przewodzić naszym zebraniom, błogosław nasze duchowne i doczesne przedsięwzięcia, rozpraszaj nasze troski, uświęcaj nasze pociechy i łagódź nasze cierpienia". Jak aktualne pozostają nadal słowa wypowiedziane przed ponad osiemdziesięciu laty. Po odczytaniu aktu poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa wybrzmiały słowa pieśni: „Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci Naszą Ojczyznę i nasze miasto, Nasze rodziny i nas samych; Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje”. W kontekście odnowionego aktu nabrały one wyjątkowego znaczenia. Następnie przy ustawionym nieopodal figury Najświętszym Sakramencie została odmówiona Litania do Najświętszego Serca Jezusowego. Następnie Ks. Kan. Krzysztof udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Potem procesja powróciła do kościoła. Udział w uroczystościach ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa był publicznym wyznaniem wiary, świadectwem, dla tych, którzy nie dostrzegają jeszcze być może, bądź nie odkryli bogactwa miłości i wielości łask spływających na ludzkość z przebitego Serca Pana Jezusa.
     Odmawiając akt poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przyrzekliśmy odnawiać go co roku. Będziemy więc znów tu za rok w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Takie przyrzeczenie przecież zobowiązuje.


Linki:
Akt poświęcenia się NPJ- Pan Burmistrz Henryk Zieliński
Homilia wygłoszona przez ks. kan. Grzegorza Klapę
ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie