HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUroczystość Matki Bożej Królowej Polski
w naszej parafii. Modlitwa za Ojczyznę

03.05.2024r.


„Z dawna Polski Tyś Królową,
Ty za nami przemów słowo,
ociemniałym podaj rękę,
mniej wytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę...” (pieśń)

     3. maja przeżywaliśmy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski i rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Ma ona wymiar religijny, ale także patriotyczny. Polacy ukochali Maryję, wybrali Ją sobie na Królową i do niej od stuleci zanoszą z dziecięcą ufnością swoje radości i troski. Polacy zawierzyli Maryi swoje życie osobiste i losy kraju. W najtrudniejszych momentach historii naszego kraju doświadczaliśmy i doświadczamy Jej szczególnej opieki. Przed jej tronem na Jasnej Górze klękali nie tylko prości ludzie, ale także królowie, zawierzając Jej los Ojczyzny.
     Stało się już tradycją w mikstackiej wspólnocie, że w tym dniu modlimy się za naszą Ojczyznę, której na imię Polska, ale także za naszą małą Ojczyznę – Mikstat. Msza Święta w koncelebrowana intencji Ojczyzny sprawowana była w kościele Świętej Trójcy o godz. 10:30. Przewodniczył jej ks. Kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransem był ks. Kan. Andrzej Grabański. Miała uroczysty charakter. Do kościoła wprowadzone zostały poczty sztandarowe.
     Homilię podczas tej Mszy św. wygłosił ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Rozpoczynając rozważanie przywołał słowa Adama Mickiewicza z „Pana Tadeusza” skierowane do Matki Bożej wskazał, że w nich zawiera się nasza Ojczyzna – Polska. Kontynuując podkreślił, że Polacy zawsze szanowali tych, którzy czcili Matkę Bożą Królową Polski. Przywołał opis konania Janusza Radziwiłła. Kaznodzieja podkreślił, że także współcześnie uciekamy się pod opiekę Maryi Królowej Polski. Wskazał, że szczególnym zagrożeniem dla religii i pokoju w Ojczyźnie jest grzech. Zwrócił uwagę, że dla rozwoju Ojczyzny konieczne jest nasze nawrócenie, które możliwe jest tylko wtedy gdy odkryjemy grzech, przyznamy się do niego, a następnie podejmiemy z nim walkę. Ks. kan. Krzysztof zachęcał zebranych do ożywienie nabożeństw do Matki Bożej. Podkreślił, że z przeżywaną uroczystością związane są trzy kwestie:„1)Maryja od wieków jest Królową Polski, co oznacza, że na tej ziemi ma panować prawo jej Syna, prawo Boże; 2) Konstytucja 3 Maja, pierwsza nowoczesna ustawa zasadnicza Europy, oparta na prawie Bożym, powstała tu, w Polsce; 3) Najgłębszy związek wiary i patriotyzmu, związek narodu- suwerena i Kościoła przejawia się właśnie w święcie 3 Maja”. W dalszej części homilii kaznodzieja nawiązując do słów św. Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” kaznodzieja zaakcentował znaczenie rodziny jako miejsca walki o dusze narodu polskiego. Podkreślił aktualność tytuł Maryi jako Królowej Polski, przypominając, że wielokrotnie odnawialiśmy śluby złożone przez króla Jana Kazimierza.
     Po końcowym błogosławieństwie poczty sztandarowe i delegacje ustawiły się w nawie głównej kościoła. Po ich wyprowadzeniu przy dźwiękach orkiestry parafialnej udali się na Rynek pod pomnik Najświętszego Serca Jezusowego.
     Tu po uroczystym wciągnięciu flagi narodowej na maszt przez poczet sztandarowy wystawiony przez młodzieżową drużynę pożarniczą z Kaliszkowic Kaliskich i odśpiewaniu hymnu okolicznościowe przemówienie wygłosił pan Burmistrz Henryk Zieliński. Przypomniał w nim m.in. postać proboszcza mikstackiego ks. Łukasza Marszałkowskiego propagatora Konstytucji 3 Maja i fundatora dzwonów, których dźwięk do dziś rozbrzmiewa z wieży kościoła św. Rocha.
     W przededniu Święta Strażaków podziękował im za ich służbę i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. Po okolicznościowym przemówieniu nadszedł czas na składanie kwiatów pod pomnikiem przez przedstawicieli władz, Panią poseł Katarzynę Sójkę, mieszkańców poszczególnych miejscowości, druhów strażaków, przedstawicieli organizacji.. Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mikstackiej zaprosił obecnych na uroczystości do zwiedzania muzeum. Wyprowadzenie pocztów sztandarowych zakończyło uroczystość na Rynku. Uświetniła ją Orkiestra Parafialna.
     Piękny był ten dzień 3 maja w naszej wspólnocie parafialnej. Udział w uroczystościach pokazał, że dla wielu istotne są losy naszej Ojczyzny, więc w tym wyjątkowym dniu modlili się o pomyślność dla niej i prosili o opiekę dla każdego z nas Królową Polski. Ona, chociaż jest Królową, wsłuchuje się w nasze troski, rozumie nasze codzienne lęki, niepokoje i przedstawia je Swemu Synowi.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2024 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie